11
lat doświadczenia
na rynku
234
ukończonych
inwestycji
10
tysięcy produktów
dostępnych w ofercie
11
lat doświadczenia
na rynku
234
ukończonych
inwestycji
10
tysięcy produktów
dostępnych w ofercie

Nasza oferta

Oferta handlowa Astorga Sp. z o.o. obejmuje kompleksowe świadczenie usług: serwisowych, remontowych, inwestycyjnych, montażowo-rozruchowych oraz pomiarowych, projektowych i diagnostycznych.

•    Spółka ASTORGA posiada certyfikaty i niezbędne uprawnienia dla wszystkich oferowanych marek, które pozwalają grupom serwisowym montować i serwisować urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze w sposób określony przez producenta i dający klientowi podstawę do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.
•    Firma posiada:
–    świadectwo kwalifikacji nr 70101212936-PW9486 uprawniające do naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,
–    certyfikat dla przedsiębiorcy nr FGAZ-P/18/005/16 uprawniające do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
–    System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004,
–    System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005,
–    System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
•    Pracownicy spółki ASTORGA dysponują:
–    świadectwami kwalifikacyjnymi E (eksploatacja) i D (dozór) uprawniającymi do zajmowania się urządzeniami, instalacjami i sieciami wszystkich trzech grup energetycznych (elektryczne, cieplne, gazowe),
–    certyfikatami dla personelu uprawniającymi do sprawdzania, instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, i pomp ciepła (F-gazy).


Warunki gwarancji na instalacje:

Niniejsza gwarancja dotyczy instalacji urządzeń klimatyzacyjnych, zamówionych u Sprzedawcy, który posiada status Autoryzowanego Partnera Serwisowego. Firma ASTORGA sp z o.o. posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i pomiarów kontrolnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązki i prawa gwaranta może wykonywać także inny Sprzedawca/Dystrybutor posiadający status Autoryzowanego Partnera Serwisowego pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności wynikającej z Karty Gwarancyjnej.

Sprzedawca niniejszym udziela na własne ryzyko i we własnym imieniu gwarancji na sprzedawane urządzenia oraz zobowiązuje się wykonywać we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność wszelkie zobowiązania gwarancyjne na urządzenia.

Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają poniższe zapisy.

1. Okres gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja jakości obejmuje instalację czynnika chłodniczego, skroplin, zasilania i sterowania jak również inne usługi wykonywane przez instalatora.

1.2. Gwarancja jakości na usługę przysługuje w okresie 12 miesięcy od dnia instalacji pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w rozdziale 3 pkt 3.1 niniejszych warunków.

2. Zakres gwarancji

2.1. Gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwym montażem i instalacją urządzeń klimatyzacyjnych.

2.2. Do wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń klimatyzacyjnych uprawnione są wyłącznie firmy posiadające odpowiadające uprawnienia udzielane przez przedstawicieli poszczególnych marek urządzeń.

2.3. Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez ASTORGA Sp. z o.o. wyłącznie po łącznym przedstawieniu przez Nabywcę urządzenia /zwanego dalej Klientem/:

a/ protokołów serwisów zawierających:

• daty wykonania płatnych przeglądów, dokonywanych przez okres trwania gwarancji, na zasadach określonych w rozdziale 3,

• zestawienie urządzeń wraz z numerami seryjnymi poszczególnych produktów,

• dane i pieczęć Instalatora,

• datę sprzedaży,

• dane użytkownika,

• datę uruchomienia produktu,

• opis uszkodzenia.

b/ ważnego dowodu zakupu urządzenia (faktura, rachunek) z datą sprzedaży.

2.7. ASTORGA Sp. z o.o. może odmówić Klientowi nieodpłatnej naprawy w przypadku: stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie, naruszenia plomb, naruszenia postanowień zawartych w Warunkach Gwarancji.

2.8. Wady ujawnione w okresie trwania gwarancji będą usuwane w terminie indywidualnie ustalonym z Klientem od daty złożenia pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu.

2.10. W celu zgłoszenia usterki Klient jest zobowiązany powiadomić pisemnie lub mailowo o ujawnionych wadach ASTORGĘ Sp. z o.o. niezwłocznie po ich wykryciu. Powiadomienie musi zawierać:

a/ dane zgłaszającego (telefon, osoba odpowiedzialna),

b/ nr fabryczny urządzenia / urządzeń,

c/ data sprzedaży urządzenia,

d/ opis usterki urządzenia,

e/ potwierdzenie o realizowanych cyklicznych przeglądach technicznych,

f/ adres miejsca zamontowania urządzenia.

2.11. W przypadku gdy Klient nie umożliwia dokonania naprawy przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia o gotowości do dokonania naprawy zastrzega się prawo do anulowania zgłoszenia.

2.12. Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy stają się własnością gwaranta.

3. Gwarancyjne przeglądy techniczne

3.1. Gwarancja na instalacje obowiązuje pod warunkiem dokonywania cyklicznych płatnych przeglądów technicznych urządzenia przez ASTORGA Sp. z o.o. Przeglądy techniczne urządzeń muszą odbywać się co najmniej dwa razy w roku i być poświadczone protokołami serwisowymi.

3.2. Przeglądy techniczne muszą odbywać się przed sezonem letnim /w marcu, kwietniu lub maju/oraz przed sezonem zimowym/ we wrześniu, październiku lub listopadzie/.

3.3. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 5 miesięcy i dłuższy niż 7 miesięcy.

3.4. Przeglądy techniczne przeprowadzane przez ASTORGA Sp. z o.o. są w całości odpłatne, a ich koszty pokrywa Klient. Odpłatność wynika z cennika Instalatora.

3.5. W przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń, ASTORGA Sp. z o.o. w porozumieniu z Klientem wyznaczy dodatkowe obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter przeglądów obowiązkowych, warunkujących wykonywanie uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. W przypadku braku porozumienia decyzja ASTORGI Sp. z o.o. w tym zakresie jest ostateczna.

3.6. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminów przeglądów spoczywa na Kliencie.

3.7. Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni dostęp do urządzenia. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem urządzenia pokrywa Klient.

4. Wyłączenie odpowiedzialności gwaranta

4.1. Gwarancja jakości nie obejmuje:

a/ braku prawidłowego działania lub uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością użytkownika lub stosowaniem i użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami bezpieczeństwa, jak również stosowaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych(np. filtrów),

b/ braku prawidłowego działania lub uszkodzenia produktu spowodowanego naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony.

c/ instalacji zasilania elektrycznego oraz uszkodzeń produktu powstałych na skutek jej awarii,

d/ mechaniczne i termiczne uszkodzenia produktu spowodowane działaniem lub zaniechaniem użytkownika, powstałe na skutek:

I/ niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi,

II/ niewłaściwej instalacji zasilania energetycznego i/lub zakłóceń jej funkcjonowania,

III/ transportu i/lub składowania, o ile czynności te dokonał użytkownik we własnym zakresie.

e/ czynności eksploatacyjne należące do użytkownika i wynikające z instrukcji obsługi produktu, w tym regulacja, sprawdzenie działania, korekta błędów obsługi lub programowanie ustawień,

f/ płatnych czynności konserwacyjnych

g/ braku prawidłowego działania lub uszkodzenia produktu powstałe na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych nie mających związku z działaniem produktu, korozji powstałej na skutek montaży w miejscu narażonym na oddziaływanie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, wojny, zamieszek i innych czynników zewnętrznych,

h/ uszkodzeń spowodowanych błędnym doborem produktu,

i/ roszczeń użytkownika z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta.

4.2. Wszelkie wadliwe elementy produktu, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością gwaranta. Pełniący obowiązki gwaranta odbiera te części od użytkownika, wpisując o tym wzmiankę do protokołu awarii.

4.3. Gwarant nie odpowiada wobec użytkownika za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie, jak również inne szkody spowodowane wadami takiego produktu, w szczególności nie odpowiada za utracone korzyści.

4.4. W przypadku gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową

4.5. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i przeglądów wyłącznie przez ASTORGA Sp. z o.o.

4.6. Decyzja ASTORGA Sp. z o.o. w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego jest decyzją ostateczną.

4.7. ASTORGA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli jej działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.

4.8. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z wykonanymi czynnościami.

4.9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5.0. Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane według warunków gwarancji obowiązujących w czasie sprzedaży urządzenia.

5.1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

5.2. Warunki gwarancji dotyczacych kompletnych urządzeń klimatyzacyjnych dla poszczególnych marek są dostępne w przekazanych w trakcie montażu właściwych dla danej marki Kartach Gwarancyjnych oraz na stronach internetowych polskich dystrybutorów poszczególnych marek.

Klimatyzacja

Klimatyzacja jest dziedziną, w której kluczowe znaczenie odgrywa zastosowanie niezawodnych urządzeń. Klimatyzatory, produkowane przez uznane na całym świecie koncerny, projektowane są w oparciu o wysoką technologię i duże doświadczenie zespołu projektantów. Ciągła analiza dylematów, z jakimi boryka się współczesna klimatyzacja, umożliwia szybką reakcję na pojawiające się w tym zakresie potrzeby.

ZOBACZ OFERTĘ
Chłodnictwo

Chłodnictwo –  odprowadzanie ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury otoczenia.

Zależnie od temperatur, które mają być uzyskane w procesie chłodzenia stosowane są różne agregaty i czynniki chłodnicze. W praktyce temperatury niższe niż te, które mogą wytworzyć klimatyzatory wymagają agregatów chłodniczych i mroźniczych.

ZOBACZ OFERTĘ
Wentylacja

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Sprawnie działająca wentylacja pozwala skutecznie usuwać dwutlenek węgla, parę wodną, alergeny oraz zapachy unoszące się w powietrzu wewnątrz pomieszczeń. 

Skuteczność wentylacji zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza.

ZOBACZ OFERTĘ
Myjki wysokociśnieniowe

Metody wysokociśnieniowe stosowane do czyszczenia szczególnie trudno usuwalnych powierzchni w ostatnich kilku latach są coraz bardziej spopularyzowane. Wiąże się z tym prostota obsługi, szybkość oraz duża dokładność procesu czyszczenia. Zastosowanie wody jako środka czyszczącego, dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pracy, ze względu na praktycznie zerowe ryzyko zapłonu.

ZOBACZ OFERTĘ

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z naszej oferty prosimy o kontakt.
Pytania prosimy kierować za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowyWYŚLIJ